Smluvní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky(smlouva o dílo)

I. Všeobecné podmínky

 1. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na všechny smlouvy o dílo (včetně rámcových), objednávky (dále též foto-zakázka) a potvrzení objednávek společností Media Republic Czech s.r.o. se sídlem K Žižkovu 5, 190 00 Praha 9, IČO: 247 917 09, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174589, (dále jen zhotovitele) a všech zástupců zhotovitele.

 2. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že objednatel (dále též zákazník) je seznámen s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami“ a dalšími níže popsanými listinami.

II. Uzavření smlouvy o dílo

 1. K uzavření smlouvy o dílo může dojít na základě osobní či písemné objednávky zákazníkem u zhotovitele a všech jeho zástupců a jejich potvrzením či přijetím, dále prostřednictvím webu www.bigfoto.cz i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

 2. Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou předmět plnění díla, cena díla, termín a způsob dodání. Pokud jde o cenu, termín a způsob plnění, odkazuje zhotovitel na platnou nabídku cen, včetně termínu a způsobu plnění, jež je vždy nedílnou součástí těchto VOP.

 3. Smlouva o dílo může být uzavřena i písemnou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto VOP, mají před nimi přednost. V ostatních, smlouvou neřešených otázkách se smluvní vztah řídí těmito VOP a příslušnými právními předpisy.

III. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením foto-služby, která je specifikována v objednávce nebo smlouvě o dílo nebo potvrzené objednávce zhotovitelem.

 2. Určení předmětu díla musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce zhotovitele, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla. Neakceptováním platných podmínek nabídky zhotovitele, či jejich akceptování objednatelem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.

 3. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy, přijetí či potvrzení objednávky.

IV. Práva a povinnosti stran

 1. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou foto-zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření smlouvy.

 2. Za zakázku zpracovanou a dodanou zhotovitelem zákazníkovi, je zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku v den uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky zhotovitelem.

 3. Pro případ, že zhotovitel přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby, kdy za zhotovené díla odpovídá, jakoby jej zhotovil sám.

 4. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy o dílo, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu.

 5. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

 6. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny.

V. Smlouva o dílo uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

 1. Uzavírá-li zákazník smlouvu o dílo prostřednictvím aplikace, je zhotovitelem vždy společnost Media Republic CZECH s.r.o., dodavatelem zhotoveného díla je pak zhotovitel nebo zástupce zhotovitele, kterého si zákazník zvolí v nabídce aplikace. Foto-zakázka může být též dodána prostřednictvím pošty, nebo jiného doručovatele (PPL) či přepravce za podmínek stanovených v nabídce služeb poskytovaných zhotovitelem.

 2. Při zadávání objednávky prostřednictvím aplikace je zákazník povinen dodržovat postup zadávání, který tato aplikace nabízí. Pokud zákazník tento postu nedodrží, je zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.

 3. Zvolený dodavatel zákazníkovi vydá zhotovenou foto-zakázku pouze na základě řádné objednávky, učiněné prostřednictvím aplikace a po zaplacení dohodnuté ceny.

 4. Poskytování služeb zhotovitelem je omezeno územím České republiky. Objednací adresa i místo dodání se vždy musí nacházet na území České republiky.

 5. Pokud je zhotoviteli objednávka doručena prostřednictvím aplikace v den jejího odeslání a její přijetí je zhotovitelem potvrzeno prostřednictvím e-mailu do 15:00 hod téhož dne, je tento den dnem přijetí objednávky. V ostatních případech je dnem přijetí objednávky den následující po dni odeslání objednávky zákazníkem.

 6. Objednávka foto-zakázky musí obsahovat nepoškozené soubory dat výlučně ve formátu JPEG. Pokud tato podmínka není splněna, je zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.

 7. Zákazník není oprávněn po odeslání objednávky tuto objednávku jednostranně zrušit. Je-li objednávka odeslána a zhotovitelem přijata, je zákazník povinen zhotovenou foto-zakázku převzít a uhradit za ni příslušnou cenu.

 8. Zákazník souhlasí s tím, aby jej zhotovitel oslovil prostřednictvím emailu ve věci jeho souhlasu s pravidelným odběrem obchodních sdělení zhotovitele. Bez tohoto souhlasu, který musí zákazník vyjádřit, není zhotovitel oprávněn zasílat zákazníkovi žádná obchodní sdělení.

 9. Zákazník souhlasí s tím, že provozovatel bude zasílat na e-mail zadaný při objednávce uživatelem, informace charakteru obchodního sdělení a to nejvýše dvakrát měsíčně. V případě technických informací spojených s provozem aplikace není výše uvedený limit pro provozovatele závazný.

 10. Zákazník poskytuje zhotoviteli své osobní údaje, které jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků zhotovitel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci nebo zákazníkem zvolení zástupci zhotovitele, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

VI. Záruka kvality foto-zakázky, reklamace

 1. Zhotovitel dodá foto-zakázku co do obsahu nepoškozenou a v kvalitě, která byla sjednána či učena řádnou objednávkou. Nebyla-li kvalita foto-zakázky určena, bude dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.

 2. Foto-zakázka bude dodavatelem dodána ve lhůtě uvedené v ceníku platném v den uzavření smlouvy.

 3. Vlastnictví, stejně jako nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím foto-zakázky a uhrazením dohodnuté ceny. Zákazník není oprávněn otevřít foto-zakázku před zaplacením její ceny. V opačném případě zhotovitel neručí za případnou reklamaci díla zákazníkem.

 4. Zhotovitel neodpovídá za vady foto-zakázky, které vznikly s souvislosti neposkytnutím odpovídajícího materiálu zákazníkem, zejména vadnost počítačových dat, formátu, kinofilmu, CD, apod., jestliže zhotovitel na vadnost materiálu zákazníka upozornil.

VII. Reklamační řád

Zpracování objednávek ze strany zákazníků, věnuje zhotovitel maximální odbornou a potřebnou péči a důsledně kontroluje celý technologický proces. I přes snahu zhotovitele může dojít k tomu, že zákazník nebude zcela spokojen s vyřízením objednávky. Pro tyto případy platí tento reklamační řád:

Reklamace vad díla (foto-zakázky) musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 1 měsíce od obdržení foto-zakázky.

 1. Reklamace přeneseného fotografického obrazu či předmětu s přeneseným obrazem:

  1. K reklamaci zákazník musí zhotoviteli poskytnout znovu předlohu, ze které byl přenos obrazu uskutečněn, dále pak též poškozený, nebo zničený předmět s přeneseným fotografickým obrazem, včetně objednávky.
  2. Potvrdí-li zhotovitel, že vinou chybného zpracování byl fotografický obraz přenesen v neodpovídající kvalitě, dle objednávky zákazníka, nebo poškození, či zničení předmětu způsobil zhotovitel, budou tyto předměty zdarma znovu přepracovány. Vadné dílo zůstává ve vlastnictví zhotovitele.
  3. Reklamaci však nelze uznat v případě, že zákazník poskytl zhotoviteli nekvalitní předlohu.

VIII. Lhůty k vyřízení reklamace

Zhotovitel se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů po obdržení všech nutných dokumentů k posouzení oprávněnosti požadavku zákazníka. V případě nemožnosti dodržení výše uvedené lhůty je zhotovitel povinen o tom zákazníka vyrozumět a určit náhradní termín vyřízení reklamace.

 

IX. Další ustanovení

 1. Uzavřel-li zákazník smlouvu prostřednictvím aplikace, zavazuje se převzít foto-zakázku u jím zvoleného dodavatele nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí objednávky zhotovitelem.

 2. Zákazníkem zvolený dodavatel ani zhotovitel neodpovídá za vady objednávky vzniklé v důsledku toho, že zákazníkova elektronická data, získaná prostřednictvím elektronické objednávky, byla poškozena nebo v nesprávném formátu.

 3. Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů), poskytnutých zhotoviteli v souvislosti s objednávkou.

 4. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.

 5. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.

 6. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

 7. Zákazník odpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost zákazník.

 8. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je zhotovitel oprávněn tuto objednávku použít a modifikovat. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.

 9. Zákazník souhlasí s tím, aby zhotovitel jako správce ve smyslu zákona č10. . 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

 10. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, zákazník bere na vědomí, že bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy. Zákazník může tento výše uvedený souhlas kdykoli bez udání důvodů písemně odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem zaniká.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Uzavřením smlouvy o dílo objednatel (zákazník) současně potvrzuje, že se seznámil s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění “ a tyto přijímá.

 2. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednavatele.

 3. Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku (v případě kupujících, kteří jsou podnikatelskými subjekty a uplatnili na daňovém dokladu zadání IČO).

 4. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.

 5. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení zákazníkovi na internetových stránkách zhotovitele.

 6. Tyto VOP a reklamační řád zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9. 2013

 7. V Případě, že některé ustanovení těchto VOP a Reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. Pojmy a zkratky VOP – všeobecné obchodní podmínky Zhotovitel – pro účely těchto VOP se zhotovitelem rozumí Media Republic s.r.o. se sídlem Zenklova 32,  180 00 Praha 8, Palmovka , IČO: 26 73 45 24, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174589. Objednavatel (zákazník) – pro účely těchto VOP se zákazníkem rozumí osoba, která si u zhotovitele nebo zástupců zhotovitele objednala foto-zakázku Foto-zakázka – pro účely těchto VOP se foto-zakázkou rozumí zhotovení fotografií nebo zpracovaní fotografických dat, materiálů a zhotovení dárkových předmětů Aplikace – pro účely těchto VOP je aplikace souhrnné označení internetového webu a e-shopu Bigfoto.cz

Dodací podmínky jsou stanoveny na 15 pracovních dní od uzavření objednávky, pokud není uvedeno jinak u produktu.

Fotogalerie - tipy pro Vás

/album/fotogalerie-tipy-pro-vas/photo-on-canvas-jpg/ /album/fotogalerie-tipy-pro-vas/leopard-girl-jpg/ /album/fotogalerie-tipy-pro-vas/photo-canvas-header-png/ /album/fotogalerie-tipy-pro-vas/white-poppies-canvas-wall-art-jpg/ /album/fotogalerie-tipy-pro-vas/canvas-1-jpg/ /album/fotogalerie-tipy-pro-vas/a1-jpg/ /album/fotogalerie-tipy-pro-vas/a2-jpg/ /album/fotogalerie-tipy-pro-vas/main7-jpg/ /album/fotogalerie-tipy-pro-vas/a3-jpg/ /album/fotogalerie-tipy-pro-vas/postup2-jpg/